Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden ontwikkelcode

A. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ontwikkelcode: de eenmanszaak, kantoorhoudende te Tulpstraat 8, 4001 EB Tiel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78431379 die de Overeenkomst uitvoert.
2. Opdrachtgever: degene die met Ontwikkelcode een Overeenkomst heeft gesloten dan wel met wie Ontwikkelcode onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
3. Tarief: de financiële vergoeding, exclusief BTW, die Opdrachtgever ter zake de uitvoering van de Overeenkomst aan Ontwikkelcode verschuldigd is.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW die met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Ontwikkelcode tot stand komt tussen Ontwikkelcode en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die Overeenkomst.

B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Ontwikkelcode en Opdrachtgever.
2. Deze algemene voorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever terzijde. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Ontwikkelcode zijn bevestigd.
3. Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere aanbiedingen, Overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen Ontwikkelcode en Opdrachtgever.
4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing, nietig of in strijd met de openbare orde of wet zijn dan wel door de rechter worden vernietigd, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
5. Ontwikkelcode is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
6. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.
7. In geval van verschillen tussen deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

C. Aanbiedingen, opdracht en uitvoering van de Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen steeds door Ontwikkelcode worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle aanbiedingen worden door Ontwikkelcode naar beste weten en met de grootste zorg uitgebracht. Ontwikkelcode staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.
2. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdracht daartoe door Ontwikkelcode schriftelijk is aanvaard of indien door Ontwikkelcode uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.
3. Ontwikkelcode is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst. Door Opdrachtgever verlangde wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Ontwikkelcode zijn bevestigd, of indien de Overeenkomst door Ontwikkelcode wordt uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen. Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen leiden tot een hogere totaalprijs, is Ontwikkelcode gerechtigd om het tarief dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Opdrachtgever.
4. Bij ziekte of verhindering van een trainer/coach zal Ontwikkelcode zorgdragen voor een gelijkwaardige vervang(st)er of zorgen voor alternatieve data voor uitvoering van de training/coaching.
5. Opdrachtgever stemt ermee in dat Ontwikkelcode de opdracht zelf uitvoert, dan wel onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar werknemers c.q. derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Ontwikkelcode gerechtigd om derden in te schakelen. Indien derden door Ontwikkelcode worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, is Ontwikkelcode niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ontwikkelcode aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ontwikkelcode worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ontwikkelcode zijn verstrekt, heeft Ontwikkelcode het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Ontwikkelcode is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ontwikkelcode is uitgegaan van door of zijdens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of doordat Opdrachtgever de gegevens te laat heeft verstrekt.
7. Ontwikkelcode is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, wanneer Ontwikkelcode op redelijke gronden meent dat dit zal leiden tot een handelen in strijd met fundamentele normen en waarden voor haar dienstverlening die Ontwikkelcode in acht pleegt te nemen.
8. Een door Ontwikkelcode aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Ontwikkelcode spant zich in de overeengekomen werkzaamheden te verlenen zoals het een redelijk handelend dienstverlener betaamt.
9. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden gemeld aan Ontwikkelcode. Opdrachtgever dient Ontwikkelcode een gezien de klacht redelijke termijn te geven om de overeengekomen dienst alsnog naar behoren te verrichten. Elk vorderingsrecht vervalt hoe dan ook dertig dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht.

D. Declaratie
1. Aan Ontwikkelcode dient te worden vergoed het overeengekomen tarief, te vermeerderen met BTW alsmede eventuele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Ontwikkelcode te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten en de kosten van inschakeling van derden.
2. Het tarief wordt, ofwel vooraf overeengekomen, ofwel berekend aan de hand van het voor de betreffende periode geldende dag(deel)tarief, zoals dat jaarlijks door Ontwikkelcode voor ieder van de voor Ontwikkelcode werkzame personen wordt vastgesteld, ofwel een ander, door Ontwikkelcode schriftelijk bevestigd dag(deel)tarief.
3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vast tarief is afgesproken en het verrichten van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, zal Ontwikkelcode Opdrachtgever informeren over de financiële gevolgen van deze extra werkzaamheden.
4. Indien het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zich over een periode van meer dan een maand uitstrekt, is Ontwikkelcode gerechtigd tussentijdse declaraties te verzenden.

E. Betaling
1. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Opdrachtgever is in geval van verzuim voorts gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Ontwikkelcode te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van € 250,- onverminderd het recht van Ontwikkelcode op vergoeding van de volledige en daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.
2. Slechts betaling door overmaking op een aangegeven bankrekening van Ontwikkelcode of contante betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van Opdrachtgever.
3. Ontwikkelcode is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat Opdrachtgever een, ter beoordeling van Ontwikkelcode, deugdelijke zekerheid stelt.
4. De door Opdrachtgever gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs wanneer Opdrachtgever meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enige door haar gestelde (tegen)vordering of korting met de declaraties van Ontwikkelcode.
6. Indien Ontwikkelcode de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijke kosten aan Ontwikkelcode te vergoeden.
7. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.
8. Opdrachtgever is niet bevoegd om enige betalingsverplichting jegens Ontwikkelcode op te schorten.
9. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Ontwikkelcode te allen tijde bindend.

F. Annulering door opdrachtgever
In het geval Opdrachtgever de Overeenkomst voordat deze geheel of gedeeltelijk tot uitvoering is gekomen wenst te annuleren, dan geldt hetgeen in dit artikel is bepaald.
1. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk e annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel, e-maildatum of faxdatum.
2. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
3. Annulering of wijziging van data door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld onder lid 3 in rekening gebracht.
4. Bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
5. Bij annulering 21 dagen of minder, doch meer dan 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
6. Bij annulering 14 dagen of minder, doch meer dan 7 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 75% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
7. Bij annulering 7 dagen of minder voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 100% van het overeengekomen bedrag.
8. Door derden aan Ontwikkelcode in rekening gebrachte kosten die verband houden met de annulering, zullen te allen tijde volledig worden doorbelast aan Opdrachtgever.
9. Opdrachtgever vrijwaart Ontwikkelcode voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering van de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtgever.

G. Overmacht
1. Indien Ontwikkelcode door overmacht (waaronder mede wordt verstaan ziekte van trainers/coaches, stakingen, brand etc.) of een andere niet aan haar toerekenbare omstandigheid, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan heeft Ontwikkelcode te hare keuze het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel zonder rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Indien Ontwikkelcode bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren.

H. Aansprakelijkheid
1. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ontwikkelcode, is Ontwikkelcode niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever en/of een derde lijdt, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt.
2. Ontwikkelcode is niet aansprakelijk voor enige schade aan of verlies van eigendommen van Opdrachtgever en/of derden.
3. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is steeds uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, aantasting van het vertrouwen/imago etc. hoe ook genaamd.
4. Indien en voor zover Ontwikkelcode door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van Ontwikkelcode uit welke hoofde dan ook, in alle gevallen zijn beperkt tot hetgeen waarvoor de verzekering van Ontwikkelcode dekking biedt en is Ontwikkelcode slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de daadwerkelijke door haar verzekeraar gedane uitkering, met inbegrip van het eigen risico onder die verzekering. De verzekeringspolis en de polisvoorwaarden zijn ter inzage beschikbaar.
5. Indien de verzekeraar van Ontwikkelcode in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ontwikkelcode beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met een maximum van € 10.000,-.
6. Opdrachtgever vrijwaart Ontwikkelcode voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden (waaronder tevens maar niet uitsluitend worden verstaan deelnemers aan een door of in naam van Ontwikkelcode te verzorgen masterclass, training, coachingstraject, teamontwikkeltraject etc.) jegens Ontwikkelcode geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade.
7. Voor zover sport- en spelactiviteiten deel uitmaken van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zich ervan te vergewissen of deelname medisch verantwoord is. Ontwikkelcode sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 1e tot en met 6e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

I. Opschorting en ontbinding
1. Ontwikkelcode is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder tot vergoeding van enige schade jegens Opdrachtgever gehouden te zijn, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (b) de Overeenkomst en geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is en schuldsanering is aangevraagd;
c. de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
d. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever;
e. Ontwikkelcode gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Ontwikkelcode gesloten Overeenkomsten te voldoen en Opdrachtgever op verzoek van Ontwikkelcode niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Alle vorderingen die Ontwikkelcode in de gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
3. Opdrachtgever is steeds gehouden de door Ontwikkelcode reeds gemaakte kosten te vergoeden.

J. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten berusten uitsluitend bij Ontwikkelcode.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwikkelcode van in het kader van de Overeenkomst verstrekte zaken, waaronder cursusmappen, adviezen en dergelijke, al dan niet met inschakeling van derden, te vermenigvuldigen, te openbaren, ter inzake te verstrekken, te beschikking te stellen of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

K. Verwerking van persoonsgegevens
1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
2. Het doel waarvoor Ontwikkelcode persoonsgegevens verwerkt is gerelateerd aan de dienstverlening van Ontwikkelcode, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training en coaching, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.
3. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.
4. Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.
5. Inzage, correctie en verwijdering Deelnemer/opdrachtgever heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
1. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:
a. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
b. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
2. Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
3. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

L. Geheimhouding
Naast de in K genoemde bepaling zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

M. Boeteclausule
1. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen waarin zij direct dan wel indirect aandelen heeft en/of waarvan zij direct of indirect bestuurder is, verboden om met personen die door Ontwikkelcode aan Opdrachtgever zijn voorgesteld c.q. bij haar zijn aangedragen, of op andere wijze met haar in contact zijn gebracht in welke zin dan ook, een dienstverband aan te gaan (noch direct, noch indirect), dan wel anderszins met deze persoon samen te werken, zonder schriftelijke goedkeuring van Ontwikkelcode.
2. Indien Opdrachtgever het in artikel K.1 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €50.000,- alsmede een boete van €500,- per dag dat deze overtreding voortduurt. De boete laat onverminderd het recht van Ontwikkelcode om volledige schadevergoeding te vorderen.

N. Algemene Voorzieningen
1. Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zonder schriftelijke toestemming van Ontwikkelcode geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2. Mochten de omstandigheden waarvan partijen bij het aangaan van de Overeenkomst zijn uitgegaan zodanig wijzigen dat naleving van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst.

O. Bedenktermijn
Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf de Overeenkomst sluit geldt geen bedenktijd maar de offertetijd.

P. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle Overeenkomsten tussen Ontwikkelcode en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
2. Alle geschillen die tussen Ontwikkelcode en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank te Arnhem, onverminderd het recht van Ontwikkelcode om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Voorwaarden Maatos

© 2022 Ontwikkelcode - Powered by Maatos